Vilka olika psykiska diagnoser finns det och hur känner man igen dem?

Det finns många olika psykiska diagnoser, var och en med sina egna specifika symtom och kriterier för diagnos.

Här är en översikt över några av de vanligaste psykiska diagnoserna och hur man kan känna igen dem:
Svårt att veta vilka psykiska hinder man har när man bara mår allmänt psykisk dåligt. Bästa sättet är att prata med någon inom vården och få en utredning. Denna konst är av Marianne Hiort Af Ornäs
Svårt att veta vilka psykiska hinder man har när man bara mår allmänt psykisk dåligt. Bästa sättet är att prata med någon inom vården och få en utredning. Denna konst är av Marianne Hiort Af Ornäs

1. Depression (Major Depressive Disorder)

Symptom:

 • Ihållande känslor av ledsamhet eller tomhet
 • Förlust av intresse eller glädje i aktiviteter
 • Förändringar i aptit och vikt
 • Sömnproblem (för mycket eller för lite sömn)
 • Trötthet eller brist på energi
 • Känslor av värdelöshet eller överdriven skuld
 • Koncentrationssvårigheter
 • Återkommande tankar på döden eller självmord

2. Ångestsyndrom (Anxiety Disorders)

Symptom:

 • Ihållande oro eller rädsla som är oproportionerlig mot situationen
 • Fysiska symtom som hjärtklappning, svettning, skakningar och andnöd
 • Känslor av rastlöshet eller att vara på spänn
 • Svårigheter att kontrollera oron
 • Undvikande beteenden relaterade till ångestkällor

3. Bipolär sjukdom (Bipolar Disorder)

Symptom:

 • Växlingar mellan maniska och depressiva episoder
 • Maniska episoder inkluderar ökad energi, minskat sömnbehov, grandiositet, impulsivt beteende
 • Depressiva episoder liknar symptom på depression

4. Schizofreni

Symptom:

 • Hallucinationer (hörsel- eller synhallucinationer)
 • Vanföreställningar (irrationella och falska övertygelser)
 • Desorganiserat tänkande och tal
 • Svårigheter att känna känslomässig respons
 • Social isolering och försämrad funktion

5. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Symptom:

 • Återkommande och påträngande minnen av ett traumatiskt event
 • Mardrömmar relaterade till traumat
 • Flashbacks där individen återupplever traumat
 • Undvikande av påminnelser om traumat
 • Negativa förändringar i tankar och humör
 • Hypervigilans och ökad reaktivitet

6. Obsessiv kompulsiv sjukdom (OCD)

Symptom:

 • Obehagliga och påträngande tankar (tvångstankar)
 • Upprepade beteenden eller mentala handlingar (tvångshandlingar) som individen känner sig tvingad att utföra
 • Ångest eller obehag när tvångstankar och tvångshandlingar inte kan utföras

7. Ätstörningar (Eating Disorders)

Anorexia nervosa:

 • Extrem rädsla för att gå upp i vikt
 • Allvarlig begränsning av matintag
 • Förvrängd kroppsuppfattning Bulimia nervosa:
 • Återkommande episoder av hetsätning
 • Kompensatoriska beteenden som kräkningar, överdriven motion eller missbruk av laxermedel Hetsätningsstörning (Binge Eating Disorder):
 • Återkommande episoder av hetsätning utan kompensatoriska beteenden

8. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Symptom:

 • Svårigheter med uppmärksamhet och koncentration
 • Hyperaktivitet och rastlöshet
 • Impulsivitet
 • Svårigheter att organisera uppgifter och aktiviteter

9. Paniksyndrom (Panic Disorder)

Symptom:

 • Återkommande och oväntade panikattacker
 • Intensiv rädsla eller obehag under en panikattack
 • Fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar, skakningar och känslor av kvävning
 • Rädsla för framtida panikattacker och undvikande av situationer där attacker har inträffat

10. Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Symptom:

 • Överdriven och ihållande oro över flera områden av livet
 • Svårigheter att kontrollera oron
 • Fysiska symtom som muskelspänningar, trötthet, irritabilitet och sömnproblem

11. Social ångestsyndrom (Social Anxiety Disorder)

Symptom:

 • Intensiv rädsla för sociala situationer
 • Rädsla för att bli negativt bedömd eller förlägen
 • Undvikande av sociala interaktioner
 • Fysiska symtom som rodnad, svettningar, skakningar och illamående i sociala situationer

12. Borderline personlighetsstörning (BPD)

Symptom:

 • Instabila och intensiva relationer
 • Kraftiga humörsvängningar
 • Rädsla för övergivenhet
 • Impulsivt och riskfyllt beteende
 • Kroniska känslor av tomhet
 • Svårigheter med självbild och identitet

13. Autismspektrumtillstånd (AST)

Symptom:

 • Svårigheter med social kommunikation och interaktion
 • Begränsade och repetitiva beteenden och intressen
 • Sensoriska känsligheter

Det är viktigt att notera att endast en kvalificerad professionell, såsom en psykolog, psykiater eller annan mentalvårdspersonal, kan ställa en korrekt diagnos. Om du eller någon du känner upplever symptom som påverkar det dagliga livet, är det viktigt att söka professionell hjälp.

Många med ad/hd kan ha spelmissbruk som tex att de spelar på betting utan licens för att se om de kan vinna.

Vill du driva en e-handel för att sälja böcker inom personlig utveckling och inte har ett företag kan du antingen fakturera utan företag eller fakturera utan bolag. Detta genom Sverigesbastaforetag.se Sveriges bästa företag!