GDPR Policy

Praktiskt Växande är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar om dig. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras. Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också dina rättigheter angående dina personuppgifter. Läs denna Integritetspolicy noga så att du känner till innehållet i den

Vilka personuppgifter vi samlar om dig?

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du ansöker om att få nyhetsbrev och prenumeration på nya inlägg, köper produkter/tjänster, använder våra leverantörers Cloud-tjänster eller godkänner medverkan i vårt kontaktregister. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna, men kan utgöras av följande:

Personuppgifter som du själv kan välja att lämna till oss:

 • Namn och e-postadress.
 • Information som vi ber dig lämna när du anmäler att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev, skickar feedback eller förslag eller övrigt via kontaktformulären.
 • Annan information som du lämnar när du anmäler dig för externa tjänster.

Personuppgifter som vi samlar in från tredje part

Vi kan komplettera den information som vi får från tredje part t.ex. våra tillverkare / leverantörer om du använder deras tjänster eller ger tillåtelse till dem att dela med sig av dina uppgifter till oss för marknadsföringssyfte.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Våra ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att skicka dig erbjudanden, nya artiklar och nyheter eller information.
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra bloggen.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 1. Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Vem kan vi lämna ut dina personuppgifter till?

Tredje part för säkerhetsändamål eller andra berättigade ändamål.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:

 • För att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden.
 • Till tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), förbättra uppgifter samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Var och hur behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in från dig samlas för det mesta i E-posttjänstleverantörer och cloud-tjänstleverantörer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför behandlar vi dina personuppgifter?” Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter.

Hur får du tillgång till dina personuppgifter?

Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss. I detta sammanhang har du bland annat följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information.
 • Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.
 • Rätt att komma med klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att komma med klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss eller i förekommande fall ändra inställningarna i våra tjänster.

Vi ber dig kontakta oss om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter.

Ändringar i denna integritetspolicy?

Vi kan komma att göra förändringar i vår integritetspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i integritetspolicyn publicerar vi ändringarna här. Om det rör sig om väsentliga ändringar kommer vi också att meddela dig på ett tydligare sätt, t.ex. genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar.

Kontakt

Du kan kontakta oss på per.hed@praktisktvaxande.se

Version

Senast uppdaterad 2018-11-11.